ข้อมูลโรงเรียน

   
            โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2516 โดยชาวบ้านแหลมทองร่วมกันตั้งชื่อและบริจาคที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
           ปัจจุบันโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ 2 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล มีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง มีห้องพิเศษต่างๆ อาคารประกอบ 5 หลัง ศูนย์อาชีพ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลังตราสัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน

สิกขาชีวิตปัชโชโต

" การศึกษาคือแสงสว่างแห่งชีวิต "


สีประจำโรงเรียน

เหลือง - แดง


โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วีดีโอนำเสนอโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์